NORD FOTBAL CLUB  - oficiální stránky fotbalového klubu NFC Lichnov‚ z.s.

Legislativa FAČR

Vítejte na stránce nfclichnov.wbs.cz v sekci Legislativa FAČR


 

Pravidla fotbalu -  http://ofsnj.websnadno.cz/pravidla_fotbalu_od_1.07.2015.pdf

Stanovy FAČRhttps://facr.fotbal.cz/document/download/2730

Přestupní řádhttps://facr.fotbal.cz/document/download/3446

Soutěžní řád  - https://facr.fotbal.cz/document/download/2729

Disciplinární řádhttps://facr.fotbal.cz/document/download/724

Věcný záměr pro přestupy finalhttps://facr.fotbal.cz/document/download/8938

Evidenční a registrační řádhttps://facr.fotbal.cz/document/download/10448

 

                      Stanovy fotbalového oddílu NFC Lichnov, z.s.

(podle ust. § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

 

I.

Základní ustanovení.

1.        Fotbalový oddíl NFC Lichnov, z.s. je spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, provozujících sportovní - fotbalovou, organizační, osvětovou činnost. Vedle hlavní činnosti spolek vyvíjí též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.

2.        Fotbalový oddíl by založen 4. dubna 2016 pod názvem NFC Lichnov, z.s.

(dále jen „fotbalový oddíl“).

Fotbalový oddíl se hlásí k tradicím tělovýchovy, sportu, kopané v Lichnově a stává se pokračovatelem a garantem zachování výsledků a práce svých předchůdců a občanského sdružení „NFC Lichnov“  založeného dne 3. března 1994.

3.        Sídlem fotbalového oddílu je Lichnov č.p. 286, Lichnov, 742 75.

4.        Fotbalovému oddílu bylo přiděleno IČ:60798572.

 

II.

Účel, hlavní a vedlejší činnosti spolku.

1.        Základním posláním fotbalového oddílu je :

a)   organizovat svou sportovní činnost v rámci samostatného fotbalového oddílu a v souladu s předpisy Fotbalové asociace České republiky ( dále jen „FAČR“),

b)   v rámci činnosti fotbalového oddílu vytvářet ekonomické podmínky pro plnění svého cíle, to je účast v mistrovských soutěžích kopané oddílových družstev, organizovaných FAČR a k tomu vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost,

 

c)   vést své členy a ostatní účastníky k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec.

d)   hájit zájmy fotbalového oddílu navenek a spolupracovat s orgány obce a ostatními spolky  a organizacemi,

e)   dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod.  v obci, zejména formou veřejně prospěšných prací, osvětovou a jinou činností,

f)    zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení.

 

II.

Orgány fotbalového oddílu.

1.     Orgány fotbalového oddílu jsou:

a)     valná hromada jako orgán nejvyšší,

b)     výkonný výbor jako orgán výkonný,

c)     předseda jako orgán statutární,

d)     revizní komise jako orgán kontrolní.

 

2.     Nejvyšším orgánem fotbalového oddílu je valná hromada složená ze všech členů oddílu starších 18-ti let.. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů fotbalového oddílu, popř. výkonný výbor nebo jeho předseda, koná se nejpozději do jednoho měsíce od doručení takového podnětu.

 

3.     Valná hromada zejména:

a)   rozhoduje o vzniku a o zrušení fotbalového oddílu s likvidací nebo o jeho přeměně,

b)   rozhoduje o názvu a symbolech fotbalového oddílu,

c)   rozhoduje o přijetí a změnách stanov fotbalového oddílu; rozhodnutí o změně sídla fotbalového oddílu náleží do působnosti výkonného výboru,

d)   volí a odvolává členy výkonného výboru

e)   volí a odvolává členy revizní komise fotbalového oddílu,

f)    schvaluje a projednává zprávu o výsledku hospodaření a stavu majetku fotbalového oddílu, schvaluje rozpočet výkonného výboru,

g)   rozhoduje o dispozicích s nemovitým majetkem fotbalového oddílu,

h)   stanoví hlavní směry činnosti fotbalového oddílu pro příští období.

i)    schvaluje jednací řád valní hromady, volební řád, případně další interní předpisy

            fotbalového oddílu,

j)    schvaluje výši a splatnost členských příspěvků,

k)   rozhoduje o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení,

l)    rozhoduje o dalších otázkách, které si vyhradí k rozhodování,

4.     Valnou hromadu svolává k zasedání předseda výkonného výboru nejméně jedenkrát do roka.

5.     Předseda výkonného výboru svolá zasedání valné hromady z podnětu alespoň třetiny členů fotbalového oddílu nebo revizní komise. Nesvolá-li předseda výkonného výboru zasedání valné hromady do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání valné hromady na náklady fotbalového oddílu sám.

6.     Zasedání valné hromady se svolá vhodným způsobem ve lhůtě 15 dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání.

7.     Je-li zasedání valné hromady svoláno podle odstavce 4., a 5., může být pořad zasedání proti návrhu uvedenému v podnětu změněn jen se souhlasem toho, kdo podnět podal.

8.     Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit.

9.     Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. Stane-li se tak méně než týden před oznámeným datem zasedání, nahradí fotbalový oddíl členům, kteří se na zasedání dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené náklady.

10.  Je-li zasedání svoláno podle odstavce 4. a 5., může být odvoláno či odloženo jen na návrh nebo se souhlasem toho, kdo k němu dal podnět.

11.  Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí fotbalového oddílu, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání valné hromady. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by fotbalovému oddílu způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

12.  Valná hromada je schopna usnášet se za účasti většiny členů fotbalového oddílu. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.

13.  K platnosti usnesení o zrušení fotbalového oddílu či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina všech členů fotbalového oddílu.

 

14.  O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu zasedání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně fotbalového oddílu nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.

 

15.  Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je valná hromada schopna se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy zasedání a případně i dalších činovníků, vyžadují-li jejich volbu stanovy. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací řád. V případě volební valní hromady též její volební řád.

16.  Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se valná hromada usnese na předčasném ukončení zasedání.

17.  Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů fotbalového oddílu oprávněných o ní hlasovat.

18.  Předseda výkonného výboru zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila valná hromada.

19.  Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky valná hromada zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven.

20.  Každý člen fotbalového oddílu může nahlížet do zápisů ze zasedání v sídle fotbalového oddílu.

21.  Není-li valná hromada na svém zasedání do půl hodiny po plánovaném zahájení schopna usnášet se z důvodu nepřítomnosti nadpoloviční většiny členů fotbalového oddílu s hlasem rozhodujícím, může předseda výkonného výboru nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání valnou hromadu na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání valné hromady. Náhradní zasedání valné hromady se musí konat nejpozději   do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání valné hromady předtím svoláno.

22.  Na náhradním zasedání může valná hromada jednat jen o záležitostech zařazených                na pořad předchozího zasedání. Usnesení může být přijato nadpoloviční většinou přítomných členů.

23.  Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor.Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje o všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.

 

24.  Výkonný výbor má 5  členů, volených na valné hromadě. Výkonný výbor si volí ze svého středu předsedu, tajemníka a hospodáře. Předseda nebo jeho zástupce svolává schůzi výkonného výboru dle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.

 

25.  Funkční období členů výkonného výboru je pětileté.

 

26.  Výkonný výbor zejména:

a)   zabezpečuje plnění usnesení valné hromady,

b)   organizuje a řídí hospodářskou činnost fotbalového oddílu,

c)   připravuje podklady pro valnou hromadu,

d)   dbá o hospodárné využívání a údržbu svého, příp. společného majetku,

e)   schvaluje vnitřní předpisy fotbalového oddílu, pokud jejich vydání není výslovně

            svěřeno do působnosti valné hromady,

f)    spolupracuje s ostatními sportovními svazy, kluby, spolky a zájmovými hnutími,

g)   zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,

h)   rozhoduje o vyloučení člena za podmínek uvedených v těchto stanovách.

 

27.  Výkonný výbor je schopen se usnášet je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K    platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

 

28.  Členové výkonného výboru, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání valné hromady.

 

29.  Neurčí-li stanovy jinak, použijí se pro svolání, zasedání a rozhodování výkonného výboru přiměřeně též ustanovení o valné hromadě.

 

30.  Předseda výkonného výboru je statutárním orgánem fotbalového oddílu. Předseda zastupuje samostatně fotbalový oddíl ve všech záležitostech, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru. V případě, že předseda zastupuje fotbalový oddíl v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit fotbalovému oddílu škodu, kterou tímto jednáním způsobí.

 

31.  Předseda výkonného výboru podepisuje za fotbalový oddíl tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu fotbalového oddílu připojí svůj podpis.

32.  Funkční období  předsedy je pětileté.

 

33.  Revizní komise má tři členy volené na valné hromadě. Revizní komise si volí ze svého středu předsedu. Předseda nebo jeho zástupce svolává schůzi revizní komise dle potřeby, nejméně však jednou za čtvrtletí.

 

34.  Revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti fotbalového oddílu řádně vedeny a vykonává-li fotbalový oddíl činnost v souladu s právními předpisy a, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy fotbalového oddílu.

 

35.  Členství v revizní komisi je neslučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu (předsedy výkonného výboru), člena výkonného výboru ani s výkonem funkce likvidátora.

 

36.  Funkční období členů revizní komise je pětileté.

 

37.  Členové revizní komise, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání valné hromady.

 

38.  Do působnosti revizní komise náleží zejména:

39.  a) kontrola hospodaření výkonného výboru a fotbalového oddílu

       b) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu  či              z jiných veřejných rozpočtů.

 

40.  Na valné hromadě  podává členům fotbalového oddílu zprávu o své činnosti. Zjistí-li revizní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný výbor                 a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.

 

41.  Neurčí-li stanovy jinak, použijí se pro svolání, zasedání a rozhodování revizní komise přiměřeně též ustanovení o valné hromadě.

 

II.

Společné zásady členství.

A. Vznik členství.

1.     Členem fotbalového oddílu se stává každá fyzická nebo právnická osoba, která se dostaví na ustavující schůzi a splňuje podmínky pro členství ve fotbalovém oddílu, se zapíše do listiny přítomných, podepíše se k údaji o svém jménu a bydlišti nebo sídlu. Správnost a úplnost listiny přítomných ověří svolatel nebo osoba jím pověřená. Je-li členem fotbalového oddílu právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán, ledaže právnická osoba určí jiného zástupce. Platí, že osoby zapsané v listině přítomných podaly řádnou přihlášku do fotbalového oddílu. Svým podpisem  osoba zapsaná do listiny přítomných vyjadřuje svůj souhlas s posláním fotbalového oddílu a vůli být vázán stanovami fotbalového oddílu. Členy fotbalového oddílu se stávají členové dosavadního fotbalového oddílu NFC Lichnov.

 

2.     Novým členem fotbalového oddílu se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s posláním fotbalového oddílu přihlášením se u výkonného výboru fotbalového oddílu, který rozhoduje o přijetí za člena. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.

3.     Fotbalový oddíl vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor. Seznam členů je veden v sídle fotbalového oddílu

4.     Údaje o členech fotbalového oddílu mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu FAČR, které je fotbalový oddíl členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství ve fotbalovém oddílu podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.

5.     Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od fotbalového oddílu na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.

6.   Výši členského příspěvku stanoví valná hromada. Pro rok 2016 činí výše členského příspěvku částku ve       výši Kč 100,00.

 

7.   O zaplacených příspěvcích vede výbor spolku evidenci v rámci účetní evidence. O zaplacení členského         příspěvku se členovi nevydává potvrzení.

 

B. Členská práva a povinnosti.

1.     Členská práva, která přísluší všem členům:

a)     účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti fotbalového oddílu,

b)     být informován o činnosti fotbalového oddílu,

c)     účastnit  se  akcí, školení  a  seminářů,  podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce,

d)     uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti fotbalového oddílu,

e)     účastnit se jednání orgánů fotbalového oddílu, jedná-li se o  činnost či chování daného člena,

f)      ukončit kdykoli své členství.

g)     podílet se na řízení fotbalového oddílu,

h)     účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích; v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na valné hromadě až po dovršení 18ti let věku,

i)      volit a být volen do všech volených orgánů fotbalového oddílu za podmínek těchto stanov; v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18ti let věku.

 

2.     Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:

a)     podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti fotbalového oddílu,

b)     dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy fotbalového oddílu a základní normy sportovního chování,

c)     plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů fotbalového oddílu,

d)     šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží  fotbalového oddílu k zabezpečení jeho činnosti, jakož i  usilovat o dobré jméno fotbalového oddílu.

e)     řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i  jiné poplatky související s řádným členstvím a činností  ve fotbalového oddílu, pokud  o tom příslušný orgán fotbalového oddílu, podle stanov rozhodl,

a)     řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

 

 

C. Zánik členství.

7.   Členství ve fotbalovém oddílu zaniká:

a)   dobrovolným vystoupením člena oznámením výkonnému výboru,

b)   úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby,

c)   zánikem fotbalového oddílu,

d)   nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené výkonným výborem

     dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn,

vyloučením člena, který závažně porušil povinností vyplývajících z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě výkonného výboru. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li fotbalovému oddílu zvlášť závažnou újmu. O vyloučení rozhoduje výkonný výbor fotbalového oddílu. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu.

 

8.     Návrh na vyloučení může podat v písemné formě kterýkoli člen; v návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu.

 

9.   Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout,aby rozhodnutí o jeho          vyloučení přezkoumala valná hromada.

 

10.  Valná hromada zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám; rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných případech.

 

11.  Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí valné hromady fotbalového oddílu o svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení; jinak toto právo zaniká. Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může člen návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením zapsán do seznamu členů; jinak toto právo zaniká.

 

V.

Majetek fotbalového oddílu

1.     Zdrojem majetku fotbalového oddílu jsou zejména :

a)    příspěvky členů

b)    příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,

c)    příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické a osvětové činnosti,

d)    příspěvky a dotace od sportovních svazů,

e)    jiné příspěvky a dotace od jiných právnických a fyzických osob,

f)     majetek předcházejícího fotbalového oddílu  NFC Lichnov.

 

2.      Majetek je ve vlastnictví fotbalového oddílu jako celku. O převodech vlastnictví i o jeho nabývání či pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje výkonný výbor, vyjma rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem.

 

3.      Zásady hospodaření a vymezení podmínek provozování vedlejší hospodářské činnosti stanoví valná hromada.

 

4.      Jménem fotbalového oddílu vystupuje předseda výkonného výboru nebo jiný pověřený člen výkonného výboru a dále tajemník výkonného výboru.

 

5.      V případě zrušení fotbalového oddílu bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu fotbalového oddílu. Jestliže fotbalový oddíl obdržel účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

 

VI.

Závěrečná ustanovení.        

1.      Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně závaznými právními předpisy.

2.      Stanovy fotbalového oddílu nabývají účinnosti dnem zápisu do veřejného rejstříku u Krajského soudu            v Ostravě.

 

          V Lichnově dne 04. dubna 2016.

TOPlist